ΚΟΠΡΙΑ

Παραγωγή ρεύματος από κοπριά

Παραγωγή ρεύματος από κοπριά

Ιδιοκτήτης χοιροτροφικής μονάδας στο Καμποχώρι Ημαθίας παράγει και πουλάει...
26 Οκτώβριος 2012, 13:38