21 Σεπτέμβριος 2012, 12:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 21:55

Προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ η διαχείριση των αποβλήτων

  • Προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ η διαχείριση των αποβλήτων

Προτεραιότητα του Υπουργείου στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων που στόχο έχουν την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και  την πρόληψη της υποβάθμισης ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος.

Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων είναι:

    η ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων,
    η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,
    η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, και
    η αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς.

Το πλαίσιο αυτό σηματοδοτείται και με την ψήφιση του νόμου-πλαίσιο για τα απόβλητα, του ν. 4042/2012 που ενσωματώνει την οδηγία 2008/98/EE για τα απόβλητα.

Ο νόμος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, ενώ ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία, αποσαφηνίζοντας κάποιες σημανικές έννοιες και διατάξεις, όπως τον ορισμό του αποβλήτου, δίνει μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,εφαρμόζει μια αναθεωρημένη ιεράρχηση ως προς τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων και θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων.
 

Ο νόμος συνοδεύεται από μια σειρά επακόλουθων πράξεων όπως η ολοκλήρωση του πλαισίου για τα νοσοκομειακά απόβλητα καθώς με τη δημιουργία εθνικού σχεδίου για το σύνολο των αποβλήτων, που θα καταρτισθεί κατά ρεύμα αποβλήτου, από όπου θα προσδιορισθεί η πραγματική αναγκαιότητα για συμπληρωματικές υποδομές ανά είδος αποβλήτου, δημόσιας ή ιδιωτικής ευθύνης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο κατάλληλων υποδομών που θα καταστήσουν τη χώρα αυτάρκη.

Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και δράσεων ανήκει και η προσπάθεια τήρησης ανελαστικών υποχρεώσεων από το παρελθόν, όπως το θέμα της εξάλειψης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης, που στερεί από την ανάπτυξη της χώρας φυσικούς και οικονομικούς πόρους.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ