28 Αύγουστος 2014, 13:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

Προσλήψεις 12.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

  • Προσλήψεις 12.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Από αύριο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις. 

Σε λιγότερο από 24 ώρες άνεργοι νέοι και νέες από 18 έως 24 ετών θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και αφορά 12.000 νέους, εκ των οποίων οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ οι 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση, προϋπολογισμού 43.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ - «Youth Employment Initiative») και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω voucher θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται σε 2.410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.240 ευρώ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ προβλέπονται 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 420 ώρες πρακτική άσκηση, ενώ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας 120 ώρες, και για μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτική άσκηση. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Πιστοποίηση του επιπέδου εκπαίδευσης με την προσκόμιση –κατά περίπτωση– τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

Γέννηση από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου/φόρμας εξατομικευμένης παρέμβασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής 

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός = 20 μόρια) 

Από 0 έως 4 μήνες, ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια 

Από 5 μήνες και άνω, ο υποψήφιος λαμβάνει 12 μόρια συν 0,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια 

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια) 

Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας. 

Τα μόρια του κριτηρίου υπολογίζονται έως και 2 δεκαδικά και η βαθμολόγηση του εισοδήματος γίνεται σε τρείς εισοδηματικές κλάσεις: 

Για συνολικό εισόδημα από 0 ευρώ έως 12.000 ευρώ, τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο [15-(Ε/1500)], όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα και ο υποψήφιος δύναται να λάβει το μέγιστο βαθμό του κριτηρίου.

Για συνολικό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο (18000-Ε)/1000, όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα. 

Για συνολικό εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ, ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια. 

3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια) 

Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια. 

4ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ (εξετάζεται και βαθμολογείται μονάχα για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υποομάδα υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ/ΔΕ) και λαμβάνει μέγιστο βαθμό ίσο με 10 μόρια): 

-Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια.

-Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν πέντε μόρια. 

Πρόβλεψη για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) και 200 για ΥΕ και ΔΕ ωρών πρακτικής άσκησης). 

Δεν ισχύει η χρονική σειρά προτεραιότητας ως κριτήριο επιλογής, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για ωφελούμενους με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή και η πρόσβασή τους στη συγκεκριμένη δράση. 

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr από 29/8 έως και 20/9. 

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων έχει προβλεφθεί η λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού (800 11 44444) για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών από, Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 09.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ