26 Οκτώβριος 2020, 22:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 26 Οκτώβριος 2020, 22:06

Προσλήψεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων Σωμάτων

  • Προσλήψεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων Σωμάτων
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΕΣ / STR)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με την οποία προκηρύσσονται 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων Σωμάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 13 Νοεμβρίου.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλαδή γεννημένοι από 1-1-1993 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.