28 Ιούλιος 2020, 08:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Ιούλιος 2020, 08:12

Πρόγραμμα υποστήριξης 6.000 εργαζομένων από την Περιφέρεια Αττικής

  • Πρόγραμμα υποστήριξης 6.000 εργαζομένων από την Περιφέρεια Αττικής
    (Φωτ.: pixabay.com)

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 τα Επιμελητήρια της Αττικής να υποβάλουν προτάσεις ώστε να χρηματοδοτηθούν και να υποστηρίξουν προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Με τη νέα αυτή δράση, η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει έμπρακτα 6.000 ωφελούμενους, εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στην Αττική ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης για την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές αλλά και στις περιβαλλοντικές αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας.

Η σχετική πρόσκληση, με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» είναι προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα επιμελητήρια της Αττικής, (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς) για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Πώς θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι
Ειδικότερα η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

  • Συμβουλευτική-κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων (συμβουλευτική καθοδήγηση εργαζομένων για την ενίσχυση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων).
  • Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων.
  • Δημοσιότητα και προβολή καθώς και ενέργειες διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης.

Ο άμεσος στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στις νέες διαμορφούμενες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, μέσα από την κατάρτισή τους για την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσαρμογή στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ).