18 Ιούνιος 2019, 11:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Ιούνιος 2019, 10:48

Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων στην Εφορία

  • Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων στην Εφορία
    (Φωτ.: pixabay.com)

Περισσότερες από 135.000 είναι οι αιτήσεις που έχουν ήδη γίνει για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, με το συνολικό ύψος των οφειλών προς την Εφορία που έχει ρυθμιστεί να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Η προθεσμία, λόγω των εκλογών, πήρε παράταση και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, με τη ρύθμιση να αφορά υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Επιπλέον, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει να ρυθμίσει και οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί ήδη σε άλλη ρύθμιση.

Σύμφωνα με διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ, εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Σε περιπτώσεις οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα τελωνεία, δεν ρυθμίζονται όσες είναι απαραίτητες για την έκδοση άδειας παράδοσης εμπορεύματος, και το 50% οφειλής που είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, η ρύθμιση χάνεται και ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης όταν:

  1. Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
  2. Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφληση, εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
  3. Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
  4. Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση υποπέσει σε παραβάσεις καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή θεωρείται η επιβολή προστίμου για οποιαδήποτε παράβαση που αναφέρεται παραπάνω.