30 Οκτώβριος 2018, 13:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 30 Οκτώβριος 2018, 12:09

ΕΦΚΑ: Νέες οδηγίες για το συμψηφισμό εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών

  • Πρεμιέρα τον Μάρτιο για τον e-ΕΦΚΑ
    (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Το συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και σήμερα μέσω της ετήσιας εκκαθάρισης προβλέπουν οι νέες διατάξεις του ΕΦΚΑ. Επιπλέον, συμψηφισμός μπορεί να γίνει σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς, εξαιρουμένου του Δημοσίου.

Το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται, μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης μπορεί να μείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου ώστε να συμψηφιστεί με τις εισφορές των επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί αίτημα. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης και τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης οι οφειλές βεβαιώνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Με τη νέα εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα εξής:

  1. Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Εξαιρούνται χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
  2. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.
  3. Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
  4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση.
  5. Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και για ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.