28 Οκτώβριος 2018, 19:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Οκτώβριος 2018, 19:07

Το διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου προς τον ελληνικό λαό την 28η Οκτωβρίου 1940

  • 2 Ιουνίου 1941: Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου και καθαιρείται
    Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος

Η προσφορά της Εκκλησίας στο έπος του ’40 ήταν εκείνη που μαζί με τον ακατάβλητο ηρωισμό του ελληνικού στρατού άνοιξε τον δρόμο για την ελευθερία. Οι στρατιώτες αντλούσαν ηρωισμό από την πίστη στον Θεό και αυτή η δύναμη τους έδωσε πνευματική ισχύ σε ολόκληρο το μέτωπο.

Η προσφορά της Εκκλησίας εκφράστηκε από εκπροσώπους της σε κάθε γωνιά της πατρίδας, από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, τη μεγάλη εκκλησιαστική και εθνική φυσιογνωμία, μέχρι κάθε ηρωικό ιερέα που βρισκόταν στα βουνά προσφέροντας με κάθε τρόπο και εμψυχώνοντας τους στρατιώτες.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος έστειλε διάγγελμα στον ελληνικό λαό, στο οποίο διακήρυττε: «Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο πρόεδρος της Εθνικής ημών Κυβερνήσεως, καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα. Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κάλεσμα Αυτής και του Θεού θα σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής και θα συνεχίσουν ούτω την απ’ αιώνων πολλών αδιάκοπτον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας.

»Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυνάμενων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι. Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν αρμάσι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρία μεγαλυνθησόμεθα. Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός επί πάντων ημών.

»Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος».

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έστειλε και στον Ιερό Κλήρο την παρακάτω εγκύκλιο: «Ως γνωστόν το Έθνος εκηρύχθη εν επιστρατεύσει… Εις την πρόσκλησιν ταύτην δεν πρέπει να υστερήση ο Ιερός Κλήρος, ο οποίος εις πάσαν εθνικήν περιπέτειαν πρωτηγωνίστησεν...Όθεν... παρακαλούμεν πάντας υμάς των ενοριών και των Ιερών Ναών υμών, παρέχοντες πάντοτε πρόθυμον την υμετέραν συνδρομήν και βοήθειαν εις τους ευσεβείς ημών ενορίτας, ενθαρρύνοντες και παρηγορούντες αυτούς και προφρόνως συντρέχοντες εις τας ανάγκας αυτών, όπου ζητηθεί η υμετέρα αρωγή και αντίληψις, προσκαρερήτε δε τη προσευχή και τη δεήσει, τακτικώς και ανελλιπώς εν πάση ευλαβεία και εν φόβω Θεού επιτελούντες καθ’ εκάστην πρωτίστως μεν απάσας τας ενδιατάκτους Ακολουθίας Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας, ιδία δε και καθ’ εκάστην εσπέραν τελήτε την Ακολουθίαν της Παρακλήσεως «Υπέρ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, Υπέρ… ευοδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου κατά γην, θάλασσαν και αέρα Στρατού ημών, διαφυλάξεως, σκέπης, βοηθείας και αντιλήψεως του ευσεβούς ημών Έθνους…».