12 Ιούλιος 2018, 16:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Ιούλιος 2018, 16:19

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι σημαίνει ποδεδίζω; Η απάντηση στο Pontos News

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το δόδιν;

Σύμφωνα με το Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, του Άνθιμου Παπαδόπουλου, αρχικά το ρήμα σήμαινε «αφαιρώ το δέδιν τινός, απαλλάττω τινά από την κακήν του μοίραν αποδεχόμενος αυτήν εγώ ο ίδιος» (αποδεδίζω).

Με τον καιρό όμως το «ποδεδίζω σε», από «παίρνω το κακό σου», έφτασε να σημαίνει «να σε χαρώ / εσύ να είσαι καλά και να σε χαίρομαι»: Να ποδεδίζω τα χέρα και τα ποδάρα σ’, να ποδεδίζω τα ομμάτα σ’, να ποδεδίζω το ψόπο σ’!

Άλλη σημασία της λέξης είναι «προσκυνώ»: Ποδεδίζω τον Θεόν, ποδεδίζω τον Χριστόν κτλ.

  • Με πληροφορίες από το Ιστορικό λεξικό της ποντικής διαλέκτου, του Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου.
  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.