18 Δεκέμβριος 2013, 11:57 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:45

Ζητούνται δάσκαλοι Ποντιακής διαλέκτου! Υποβολή αιτήσεων, προθεσμία

  • Ζητούνται δάσκαλοι Ποντιακής διαλέκτου! Υποβολή αιτήσεων, προθεσμία

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για Εκπαιδευτές Ποντιακής διαλέκτου. Δείτε πώς θα υποβάλετε την αίτηση σας παρακάτω.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη:

1) την υπ ́ αριθμ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ.,
2) την υπ ́ αριθμ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ.,
3) το υπ ́ αριθμ. 13690/08-11-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
4)την υπ ́ αριθμ. 14796/28-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Δ9-ΖΛΕ) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Ανάθεση Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)»
5) την υπ ́αριθμ 1537/74/12-12-2013 απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για Εκπαιδευτές Ποντιακής διαλέκτου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : 18/12/2013 – 10/01/2014

Επισυναπτόμενα αρχεία --> Οι αρμοδιότητες, τα προσόντα, η διαδικάσια υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα γεωγραφικά τμήματα της Ελλάδας που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι βρίσκονται στο pdf που ακολουθεί παρακάτω με τίτλο "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για Εκπαιδευτές Ποντιακής διαλέκτου".