15 Νοέμβριος 2013, 11:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:51

Η κοινωνική προσφορά του Συλλόγου Μεσαίου ο Πόντος

  • Η κοινωνική προσφορά του Συλλόγου Μεσαίου ο Πόντος

Η κοινωνική προσφορά του Συλλόγου Μεσαίου ο Πόντος

Με ιδιαί­τε­ρη επι­τυ­χία το χο­ρευ­τι­κό συ­γκρό­τη­μα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου "Ο Πόντος" έλαβε μέρος σε εκ­δή­λω­ση που ορ­γά­νω­σε το γε­ρο­ντο­λο­γι­κό κέ­ντρο "Φροντίζω" Θεσσαλονίκης την Δευ­τέ­ρα 28 Οκτω­βρί­ου 2013 και ώρα 6:30 μ.μ.

Η εκ­δή­λω­ση έγινε μέσα σε ζεστή ατμό­σφαι­ρα με τους χο­ρευ­τές να χο­ρεύ­ουν τους πα­ρα­δο­σια­κούς πο­ντια­κούς χο­ρούς χα­ρί­ζο­ντας έτσι ένα όμορ­φο από­γευ­μα στους παπ­πού­δες και τις για­γιά­δες που πα­ρα­κο­λου­θού­σαν την εκ­δή­λω­ση απο­σπώ­ντας έτσι και τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τά τους. Ήταν μία κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά του Συλ­λό­γου μας σε αυ­τούς τους αν­θρώ­πους που πρέ­πει να αγα­πά­με και να σε­βό­μα­στε.

Το Δ.Σ του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου "Ο Πόντος" ευ­χα­ρι­στεί τον Γε­νι­κό διευ­θυ­ντή του γε­ρο­ντο­λο­γι­κού κέ­ντρου "Φροντίζω" Ιω­άν­νη Πα­σχα­λέ­ρη και την Κυριακή Βο­για­τζή για την πρό­σκλη­ση και την αρί­στη φι­λο­ξε­νία τους.

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr