13 Νοέμβριος 2013, 17:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:52

Ξεκίνησαν τα μαθήματα ποντιακής λύρας στον Σύλλογο Μεσαίου

  • Ξεκίνησαν τα μαθήματα ποντιακής λύρας στον Σύλλογο Μεσαίου

Ξεκίνησαν τα μαθήματα ποντιακής λύρας στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσαίου "Ο Πόντος"

Από την Κυ­ρια­κή 3 Νο­εμ­βρί­ου 2013 ξε­κί­νη­σαν τα μα­θή­μα­τα πο­ντια­κής λύρας από τον Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαίου "Ο Πόντος" με δά­σκα­λο μου­σι­κής Θωμά Μπαϊ­ρα­κτά­ρη. Ως γνω­στό το τμήμα αυτό λει­τουρ­γεί από το 1997 και ο Σύλ­λο­γος Με­σαί­ου έχει κα­τα­φέ­ρει να το ορ­γα­νώ­σει με μια ομάδα νε­α­ρών παι­διών που έχουν μάθει, και συ­νε­χί­ζουν με πολύ με­ρά­κι την προ­σπά­θειά τους αυτή με σκοπό να γί­νουν κά­πο­τε επαγ­γελ­μα­τί­ες μου­σι­κοί. Οι πρώ­τοι μα­θη­τές για την πε­ρί­ο­δο 2013-14 είναι οι:

Παύ­λος Αμα­να­τί­δης, Γε­ώρ­γιος Σ.Φω­τιά­δης, Αλέ­ξαν­δρος Μαρ­μα­ρί­δης, Χρή­στος Σ. Μαρ­μα­ρί­δης και Πα­να­γιώ­της Μω­υ­σιά­δης. Τέλος όσοι θέ­λουν να εγρα­φούν στο τμήμα αυτό να απευ­θυν­θούν στον πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου Θε­ό­δω­ρο Αμα­να­τί­δη στα τη­λέ­φω­να: 2310 786670 και κιν 6977 797 804