24 Αύγουστος 2017, 13:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 24 Αύγουστος 2017, 13:01

Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

  • Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Αλέξανδρος Βλάχος)

Στην προκήρυξη 41 θέσεων εργασίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), προχωράει ο οργανισμός. Πρόκειται για θέσεις όλων των ειδικοτήτων και αφορά σε άτομα ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, από τις 30 Αυγούστου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμβάσεις είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54635- Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη Θ. Δίτσα ή Ν. Μαυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966663, 2310-966665). Η κατάθεση της αίτησης, μπορεί να γίνει από τον υποψήφιο και αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη, ή Μ. Τριανταφυλλίδου από 08:30 έως 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966761 ή 2310-966762). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.