8 Νοέμβριος 2013, 10:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:53

Χορηγία 50.000€ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιά Σοφιά!

  • Χορηγία 50.000€ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιά Σοφιά!

Με την ηθική και συμβολική - οικονομική ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα θεμελιωθεί το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην σημερινή παρουσίαση ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, μετέφερε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, στο οποίο δημοσιοποιείται η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να καταθέσει το ποσό των 50.000 ευρώ στο λογαριασμό που έχει ανοίξει η εταιρία Δικέφαλος ΑΕ για την κατασκευή του γηπέδου.

Τόσο τα λόγια του Πατριάρχη, όσο και η κίνησή του, συγκίνησαν βαθύτατα όλους όσοι κατέκλυσαν την αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, όπου έγινε η επίσημη παρουσίαση του γηπέδου.

Το νέο γήπεδο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης θα έχει το όνομα «Αγιά Σοφιά», του συμβόλου της Ορθοδοξίας. 

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος που εκπροσώπησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην παρουσίαση χαρακτήρισε ύμνο στον αθλητισμό και τον πολιτισμό το σχεδιασμό για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Η νέα γηπεδική εγκατάσταση εκτός από τα έντονα βυζαντινά στοιχεία που θα ενσωματώνει στην κατασκευή του θα έχει και ισχυρούς συμβολισμούς με τις αλησμόνητες πατρίδες του ελληνισμού, αλλά και την ορθοδοξία. Καμία από τις 30 θύρες του δεν θα έχει αρίθμηση –εκτός της θύρας 21. Αντιθέτως όλες θα φέρουν ονόματα πόλεων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, ενώ μέσα στους χώρους της «Αγιά Σοφίας» θα χτιστεί και εκκλησία, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά σε ελληνικό γήπεδο.

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Τω Εντίμω Διοικητικώ Συμβουλίω της "Δικέφαλος 1924" Α.Ε., τέκνοις της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητοίς, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.

Πληροφορηθέντες εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Παύλου, του και εκπροσώπου ημών και της Μητρός Εκκλησίας εις την υφ  ὑμῶν διοργανουμένην εκδήλωσιν καθ  ἥν θα παρουσιασθή το προσχέδιον του νέου σταδίου της ευφήμως γνωστής Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εις τους υπόγειους χώρους του οποίου θα στεγασθή το Μουσείον συνόλου του προσφυγικού Ελληνισμού, με πολλήν αγάπην σας απευθύνομεν τον εγκάρδιον ημέτερον πατρικόν χαιρετισμόν. Σας καταστέφομεν δια των Πατριαρχικών ευχών και ευλογιών μας και σας ευχόμεθα να ζήτε πάντοτε εν υγεία και χαρά και εν συμμετοχή και εις τούς πνευματικούς αγώνας της ζωής, οι οποίοι είναι πάντοτε νικηφόροι, εφ  ὅσον αγαπώμεν τον Θεόν, πιστεύομεν εις Αυτόν και ζητούμεν την βοήθειάν Του.

Η ιδιότης σας ως αθλητών, φιλάθλων και αγωνιστών, και μάλιστα ενός ομαδικού αθλήματος, μας υπενθυμίζει αυτούς τούς πνευματικούς αγώνας εις τούς οποίους όλοι καλούμεθα να συμμετέχωμεν.

Είναι πράγματι ωραίον δια πάντα άνθρωπον να είναι αγωνιστής του καλού πνευματικού αγώνος. Μαλιστα δε αυτού του καλού αγώνος μόνιμοι αγωνισταί όχι μόνον δικαιούμεθα, αλλά και οφείλομεν να είμεθα όλοι και ιδιαιτέρως οι αθληταί. Ως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο αθλητής δεν στεφανούται εάν μη νομίμως αθλήση. Γνωρίζετε, άλλωστε, τούτο και σεις από τούς κανόνας του ποδοσφαίρου και από τας δυσμενείς συνεπείας, τας οποίας έχει η παραβίασις των κανόνων αυτών. Η τήρησις των κανόνων αυτών είναι αποτέλεσμα εσωτερικής διαθέσεως, όπως και η παραβίασίς των. Αυτός ο εσωτερικός αγών, ο οποίος προηγείται μέσα εις την ψυχήν μας προτού τηρήσωμεν η παραβιάσωμεν τον κανόνα, είναι αγών πνευματικός. Και οσάκις λαμβάνομεν την απόφασιν να τηρήσωμεν τούς κανόνας, έστω και αν αυτό τυγχάνη δύσκολον δι' ημάς, τότε νικώμεν πνευματικώς νίκην αξίας μεγαλυτέρας από οιανδήποτε επιτυχίαν. Οσάκις, αντιθέτως, νικώμεθα και παραβιάζομεν τούς κανόνας, τότε έχομεν υποστή ηθικήν ήτταν τόσον μεγάλην, ώστε ουδεμία αγωνιστική νίκη να δύναται να απαλείψη την μομφήν της αντικανονικότητος, μάλλον δε πρέπει να είπωμεν ότι ουδεμία αγωνιστική νίκη αναγνωρίζεται από την συνείδησίν μας ως νόμιμος και κανονική και ο στέφανος της νίκης δεν μας απονέμεται από την ψυχήν μας έστω και αν ανακηρυχθώμεν νικηταί από τους άλλους.

Εαν μεταφέρητε αυτό το δίλημμα, το δίλημμα δηλαδή περί της τηρήσεως ή μη των κανόνων, εις την εκτός του αγωνιστικού στίβου ζωήν, θα ίδητε ότι είναι δίλημμα το οποίον συχνάκις εμφανίζεται, και μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος έχει συνηθίσει να δίδη την ορθήν απάντησιν εις αυτό κατά τρόπον σχεδόν αυτόματον και ανακλαστικόν. Αυτός έχει πάντοτε την συνείδησίν του ήσυχον και την καρδίαν του ήρεμον, ότι έχει πράξει το καθήκον του, έχει επιλέξει το ορθόν και το δίκαιον, και δι  αὐτό αι εριννύες, αι οποίαι αποτελούν προσωποποίησιν των τύψεων της συνειδήσεως, δεν τον πλησιάζουν.

Εις τούς αθλητικούς αγώνας αμιλλώμεθα δια την νίκην έναντι ανταγωνιστών η δια την καλλιτέραν επίδοσιν μεταξύ συναγωνιστών. Εις τούς πνευματικούς αγώνας αντίπαλός μας είναι ο ίδιος ο κακός εαυτός μας, και νικηταί αναδεικνυόμεθα όταν επικρατή εντός ημών ο καλός εαυτός μας. Είναι μία νίκη ωραία, χωρίς ηττημένους, μία νίκη, η οποία μας γεμίζει από μεγάλην χαράν. Όταν νικάς την αντίδρασίν σου και τείνης φιλικώς την χείρα σου προς τον αντίπαλόν σου, είτε νικητής είναι, είτε ηττημένος εις το άθλημα, η εσωτερική χαρά σου δια την νίκην επί της αντιδράσεώς σου είναι μεγάλη και η καρδία σου σε πληροφορεί με ευφροσύνην, ότι έχεις κατορθώσει μίαν νίκην εις το πνευματικόν επίπεδον σπουδαιοτέραν από την νίκην εις το αγωνιστικόν και αθλητικόν επίπεδον.

Είμεθα βέβαιοι ότι έχετε την καλήν διάθεσιν να είσθε νικηταί και εις τούς δύο στίβους εις όλους τούς αγώνας. Και με πολλήν αγάπην ευχόμεθα ολοκαρδίως να πραγματοποιήτε την επιθυμίαν σας αυτήν. Σας διαβεβαιούμεν δε από την πείραν μας, ότι όταν διηγήσθε εις τα τέκνα σας τα κατορθώματα της ζωής σας, θα αισθάνησθε μεγαλυτέραν χαράν, όταν αναφέρητε εις αυτά μίαν πνευματικήν νίκην σας, παρά όσην όταν διηγήσθε μίαν αγωνιστικήν-αθλητικήν. Δι  αὐτό μη θυσιάσητε ποτέ το ανώτερον ήθος σας χάριν οιασδήποτε σκοπιμότητος. Η ωραιοτέρα σκοπιμότης είναι η ηρεμία της συνειδήσεως.

Η αγάπη σας προς την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, το ταπεινόν ημών πρόσωπον, την Βασιλίδα των Πόλεων, της οποίας την επωνυμίαν φέρει και η Ένωσις εις την οποίαν ανήκετε, ένθα το πρώτον ιδρύθη το αθλητικόν τούτο σωματείον, την πατρίδα των τιμίων προγόνων σας, ως και προς το ευγενές αθλητικόν ιδεώδες, χαρακτηρίζει το ήθος και ύφος σας το ανώτερον και την καλήν ευαισθησίαν των καρδιών σας. Δείγμα δε του ήθους και του ύφους σας τυγχάνει και η κατασκευή εν τω υπογείω των σχεδιαζομένων να ανεγερθούν κτηριακών τούτων εγκαταστάσεων και ενός Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, ενέργεια, ήτις αποσκοπεί εις την διατήρησιν της ιστορικής μνήμης και δηλούσα ότι στόχος σας είναι η ψυχαγωγία συνόλου του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής υπάρξεως, καθώς τοιουτοτρόπως θα συνδυάζηται η σωματική προς την πνευματικήν καλλιέργειαν και αναψυχήν.

Και πάλιν σας συγχαίρομεν δια την πρωτοβουλίαν σας ταύτην, την οποίαν ευχόμεθα συντόμως να υλοποιήσητε, και επικαλούμεθα εφ  ὑμᾶς την Χαριν και το πλούσιον Έλεος του Θεού, ώστε με την βοήθειαν Αυτού να αναδεικνύησθε νικηταί εις όλους τούς αγώνας.

- See more at: http://www.amen.gr/?op=article&id=15836#sthash.2UOmbsOZ.dpuf

Χορηγία 50.000€ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιά Σοφιά!

Με την ηθική και συμβολική - οικονομική ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα θεμελιωθεί το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην παρουσίαση ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, μετέφερε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, στο οποίο δημοσιοποιείται η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να καταθέσει το ποσό των 50.000 ευρώ στο λογαριασμό που έχει ανοίξει η εταιρία Δικέφαλος ΑΕ για την κατασκευή του γηπέδου.

Τόσο τα λόγια του Πατριάρχη, όσο και η κίνησή του, συγκίνησαν βαθύτατα όλους όσοι κατέκλυσαν την αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, όπου έγινε η επίσημη παρουσίαση του γηπέδου.

Το νέο γήπεδο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης θα έχει το όνομα «Αγιά Σοφιά», του συμβόλου της Ορθοδοξίας.

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος που εκπροσώπησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην παρουσίαση χαρακτήρισε ύμνο στον αθλητισμό και τον πολιτισμό το σχεδιασμό για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Η νέα γηπεδική εγκατάσταση εκτός από τα έντονα βυζαντινά στοιχεία που θα ενσωματώνει στην κατασκευή του θα έχει και ισχυρούς συμβολισμούς με τις αλησμόνητες πατρίδες του ελληνισμού, αλλά και την ορθοδοξία. Καμία από τις 30 θύρες του δεν θα έχει αρίθμηση –εκτός της θύρας 21. Αντιθέτως όλες θα φέρουν ονόματα πόλεων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, ενώ μέσα στους χώρους της «Αγιά Σοφίας» θα χτιστεί και εκκλησία, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά σε ελληνικό γήπεδο.

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Τω Εντίμω Διοικητικώ Συμβουλίω της "Δικέφαλος 1924" Α.Ε., τέκνοις της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητοίς, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.

Πληροφορηθέντες εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Παύλου, του και εκπροσώπου ημών και της Μητρός Εκκλησίας εις την υφ  ὑμῶν διοργανουμένην εκδήλωσιν καθ  ἥν θα παρουσιασθή το προσχέδιον του νέου σταδίου της ευφήμως γνωστής Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εις τους υπόγειους χώρους του οποίου θα στεγασθή το Μουσείον συνόλου του προσφυγικού Ελληνισμού, με πολλήν αγάπην σας απευθύνομεν τον εγκάρδιον ημέτερον πατρικόν χαιρετισμόν. Σας καταστέφομεν δια των Πατριαρχικών ευχών και ευλογιών μας και σας ευχόμεθα να ζήτε πάντοτε εν υγεία και χαρά και εν συμμετοχή και εις τούς πνευματικούς αγώνας της ζωής, οι οποίοι είναι πάντοτε νικηφόροι, εφ  ὅσον αγαπώμεν τον Θεόν, πιστεύομεν εις Αυτόν και ζητούμεν την βοήθειάν Του.

Η ιδιότης σας ως αθλητών, φιλάθλων και αγωνιστών, και μάλιστα ενός ομαδικού αθλήματος, μας υπενθυμίζει αυτούς τούς πνευματικούς αγώνας εις τούς οποίους όλοι καλούμεθα να συμμετέχωμεν.

Είναι πράγματι ωραίον δια πάντα άνθρωπον να είναι αγωνιστής του καλού πνευματικού αγώνος. Μαλιστα δε αυτού του καλού αγώνος μόνιμοι αγωνισταί όχι μόνον δικαιούμεθα, αλλά και οφείλομεν να είμεθα όλοι και ιδιαιτέρως οι αθληταί. Ως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο αθλητής δεν στεφανούται εάν μη νομίμως αθλήση. Γνωρίζετε, άλλωστε, τούτο και σεις από τούς κανόνας του ποδοσφαίρου και από τας δυσμενείς συνεπείας, τας οποίας έχει η παραβίασις των κανόνων αυτών. Η τήρησις των κανόνων αυτών είναι αποτέλεσμα εσωτερικής διαθέσεως, όπως και η παραβίασίς των. Αυτός ο εσωτερικός αγών, ο οποίος προηγείται μέσα εις την ψυχήν μας προτού τηρήσωμεν η παραβιάσωμεν τον κανόνα, είναι αγών πνευματικός. Και οσάκις λαμβάνομεν την απόφασιν να τηρήσωμεν τούς κανόνας, έστω και αν αυτό τυγχάνη δύσκολον δι' ημάς, τότε νικώμεν πνευματικώς νίκην αξίας μεγαλυτέρας από οιανδήποτε επιτυχίαν. Οσάκις, αντιθέτως, νικώμεθα και παραβιάζομεν τούς κανόνας, τότε έχομεν υποστή ηθικήν ήτταν τόσον μεγάλην, ώστε ουδεμία αγωνιστική νίκη να δύναται να απαλείψη την μομφήν της αντικανονικότητος, μάλλον δε πρέπει να είπωμεν ότι ουδεμία αγωνιστική νίκη αναγνωρίζεται από την συνείδησίν μας ως νόμιμος και κανονική και ο στέφανος της νίκης δεν μας απονέμεται από την ψυχήν μας έστω και αν ανακηρυχθώμεν νικηταί από τους άλλους.

Εαν μεταφέρητε αυτό το δίλημμα, το δίλημμα δηλαδή περί της τηρήσεως ή μη των κανόνων, εις την εκτός του αγωνιστικού στίβου ζωήν, θα ίδητε ότι είναι δίλημμα το οποίον συχνάκις εμφανίζεται, και μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος έχει συνηθίσει να δίδη την ορθήν απάντησιν εις αυτό κατά τρόπον σχεδόν αυτόματον και ανακλαστικόν. Αυτός έχει πάντοτε την συνείδησίν του ήσυχον και την καρδίαν του ήρεμον, ότι έχει πράξει το καθήκον του, έχει επιλέξει το ορθόν και το δίκαιον, και δι  αὐτό αι εριννύες, αι οποίαι αποτελούν προσωποποίησιν των τύψεων της συνειδήσεως, δεν τον πλησιάζουν.

Εις τούς αθλητικούς αγώνας αμιλλώμεθα δια την νίκην έναντι ανταγωνιστών η δια την καλλιτέραν επίδοσιν μεταξύ συναγωνιστών. Εις τούς πνευματικούς αγώνας αντίπαλός μας είναι ο ίδιος ο κακός εαυτός μας, και νικηταί αναδεικνυόμεθα όταν επικρατή εντός ημών ο καλός εαυτός μας. Είναι μία νίκη ωραία, χωρίς ηττημένους, μία νίκη, η οποία μας γεμίζει από μεγάλην χαράν. Όταν νικάς την αντίδρασίν σου και τείνης φιλικώς την χείρα σου προς τον αντίπαλόν σου, είτε νικητής είναι, είτε ηττημένος εις το άθλημα, η εσωτερική χαρά σου δια την νίκην επί της αντιδράσεώς σου είναι μεγάλη και η καρδία σου σε πληροφορεί με ευφροσύνην, ότι έχεις κατορθώσει μίαν νίκην εις το πνευματικόν επίπεδον σπουδαιοτέραν από την νίκην εις το αγωνιστικόν και αθλητικόν επίπεδον.

Είμεθα βέβαιοι ότι έχετε την καλήν διάθεσιν να είσθε νικηταί και εις τούς δύο στίβους εις όλους τούς αγώνας. Και με πολλήν αγάπην ευχόμεθα ολοκαρδίως να πραγματοποιήτε την επιθυμίαν σας αυτήν. Σας διαβεβαιούμεν δε από την πείραν μας, ότι όταν διηγήσθε εις τα τέκνα σας τα κατορθώματα της ζωής σας, θα αισθάνησθε μεγαλυτέραν χαράν, όταν αναφέρητε εις αυτά μίαν πνευματικήν νίκην σας, παρά όσην όταν διηγήσθε μίαν αγωνιστικήν-αθλητικήν. Δι  αὐτό μη θυσιάσητε ποτέ το ανώτερον ήθος σας χάριν οιασδήποτε σκοπιμότητος. Η ωραιοτέρα σκοπιμότης είναι η ηρεμία της συνειδήσεως.

Η αγάπη σας προς την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, το ταπεινόν ημών πρόσωπον, την Βασιλίδα των Πόλεων, της οποίας την επωνυμίαν φέρει και η Ένωσις εις την οποίαν ανήκετε, ένθα το πρώτον ιδρύθη το αθλητικόν τούτο σωματείον, την πατρίδα των τιμίων προγόνων σας, ως και προς το ευγενές αθλητικόν ιδεώδες, χαρακτηρίζει το ήθος και ύφος σας το ανώτερον και την καλήν ευαισθησίαν των καρδιών σας. Δείγμα δε του ήθους και του ύφους σας τυγχάνει και η κατασκευή εν τω υπογείω των σχεδιαζομένων να ανεγερθούν κτηριακών τούτων εγκαταστάσεων και ενός Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, ενέργεια, ήτις αποσκοπεί εις την διατήρησιν της ιστορικής μνήμης και δηλούσα ότι στόχος σας είναι η ψυχαγωγία συνόλου του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής υπάρξεως, καθώς τοιουτοτρόπως θα συνδυάζηται η σωματική προς την πνευματικήν καλλιέργειαν και αναψυχήν.

Και πάλιν σας συγχαίρομεν δια την πρωτοβουλίαν σας ταύτην, την οποίαν ευχόμεθα συντόμως να υλοποιήσητε, και επικαλούμεθα εφ  ὑμᾶς την Χαριν και το πλούσιον Έλεος του Θεού, ώστε με την βοήθειαν Αυτού να αναδεικνύησθε νικηταί εις όλους τούς αγώνας.

Πηγή: amen.gr