12 Ιούλιος 2017, 15:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Ιούλιος 2017, 15:26

Εξωδικαστικός: Ο ρόλος του ΕΦΚΑ στις ρυθμίσεις χρεών, ο αριθμός των δόσεων

 • Σύνταξη σε όσους οφειλέτες μπουν στις 120 δόσεις
  (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Τους όρους με τους οποίους ο ΕΦΚΑ (μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) θα δίνει το πράσινο φως για τη ρύθμιση χρεών μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού καθορίζει η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, και η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το ασφαλιστικό ταμείο υπερψηφίζει την πρόταση συμβιβασμού όταν:

 • Αποδεικνύεται ότι το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί στον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν είναι μικρότερο από αυτό που θα προέκυπτε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη.
 • Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού, όπως αυτό προσδιορίζεται, δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες και είναι ισόποσες.

Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το ΚΕΑΟ υπερψηφίζει μεταξύ αυτών την πρόταση που προβλέπει αποπληρωμή του ποσού σε λιγότερες δόσεις.

Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού που πρέπει να αποπληρωθεί γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Να σημειωθεί ότι το ΚΕΑΟ δεν συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

Στη συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2016, και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύνολό της στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, εφόσον σύμφωνα με την πρόταση και τις αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκαν:

 1. Δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.
 2. Η διαγραφή επί των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το 85% αυτών.
 3. Η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις η εκπροσώπηση γίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού της κεντρικής υπηρεσίας και η σύμβαση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από τον συντονιστή του ΚΕΑΟ, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητή του ΕΦΚΑ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται με απόφαση διοικητή του ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει η απόφαση, τα αρμόδια όργανα αποδέχονται τις προτάσεις αναδιάρθρωσης και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις εφόσον, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, πληρούνται εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων και οι εξής όροι:

α. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ:

 • H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.
 • Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
 • Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

β. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και είναι μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ:

 • H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.
 • Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
 • Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
 • Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του 85% προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017, καταλήγει η απόφαση.