18 Οκτώβριος 2016, 08:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Οκτώβριος 2016, 08:14

Πώς θα αποφύγετε τον πλειστηριασμό του ακινήτου σας

  • Πώς θα αποφύγετε τον πλειστηριασμό του ακινήτου σας

Μια σειρά από νόμιμες διαδικασίες έχει στα χέρια του κάθε φορολογούμενος για να ακυρώσει τις κατασχέσεις της εφορίας, ακόμη και τους πλειστηριασμούς ακινήτων, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο. Πρόκειται για απλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν με κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων στην εφορία ή το τελωνείο που έχει προχωρήσει στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με το κυριότερο όπλο να είναι η επίκληση λόγων επιβίωσης του οφειλέτη αν δεν αρθούν οι κατασχέσεις μερικώς ή ολικώς.

Όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη στον έφορο.

Ο έφορος με τη σειρά του πρέπει να εξετάζει το αίτημα με κριτήρια αντικειμενικά όπως η πραγματική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, λόγοι υγείας, ύψος οφειλής.

Θα πρέπει παράλληλα να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχει υπαχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογούμενου σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, όπως είναι η πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.
  2. Να αποδεικνύεται ότι η απαίτηση του οφειλέτη που έχει κατασχεθεί από την εφορία είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εισοδήματος από ενοίκιο που έχει κατασχεθεί. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων (επιχειρήσεις, ιδρύματα) θα πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την βιωσιμότητα και τη συνέχιση της. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει σε διάστημα 15 ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για το σκοπό αυτό.
  3. Να μην εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αίρεται το εξής ποσό κατάσχεσης

  • έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, με εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί.
  • έως 30% του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ)
  • έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και 12 ή 5 δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις είναι περισσότερες. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.