31 Μάρτιος 2016, 09:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μάρτιος 2016, 09:38

Μεγάλος... αδελφός σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς

  • Χαλαρώνουν τα capital controls

Πρόσβαση στα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν Έλληνες πολίτες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν οι φορολογικές αρχές της χώρας με στόχο τον εντοπισμό «μαύρου» χρήματος, διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Το δρόμο για τον έλεγχο των λογαριασμών σε τράπεζες χωρών της ΕΕ ανοίγει νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή που προβλέπει την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με διατάξεις Οδηγίας της ΕΕ για υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.

Με τη νέα Οδηγία, το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με τη νέα Οδηγία τα κράτη-μέλη εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (π.χ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θα ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με Δηλωτέο Λογαριασμό, για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται για κάθε λογαριασμό θα αφορούν:

α) όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, κράτος/μέλος κατοικίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος καθώς και των επιχειρήσεων,
β) τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού),
γ) το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.