8 Μάρτιος 2016, 09:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Μάρτιος 2016, 09:48

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση πτυχιούχων ανέργων

  • Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση πτυχιούχων ανέργων

Αρχίζει σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ, ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.Το ανώτατο ύψος των 25.000 ευρώ αυξάνεται, εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

Επίσης, φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι έως 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 35.000 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέχρι τις 15 Απριλίου 2016 μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής-παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 8/3/2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.