18 Ιούνιος 2013, 12:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:29

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για τα πειραγμένα ταξίμετρα

  • Συλλήψεις για «πειραγμένα» ταξίμετρα και ταμειακές

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για τα για πειραγμένα ταξίμετρα.

Πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ για «πειραγμένα» ταξίμετρα προβλέπει η υπ' αριθμ. 03/2013 αγορανομική διάταξη με θέμα: «Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων», την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1399/B/2013.

Σύμφωνα με τη διάταξη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως απαιτήσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Ειδικά για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οχήματος (ταξί) διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Για την αποδεδειγμένη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα, ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοίωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται προς τα συνοδευτικά συστήματα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στους εκμεταλλευτές των οχημάτων, στα οποία αυτά είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του διπλασίου του μέγιστου επιτρεπόμενου.

Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται και σε περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ταξιμέτρου.

Τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται. Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος δύο ετών από την επιβολή των κυρώσεων διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση αφαιρείται οριστικά η επαγγελματική άδεια χρήσης του οχήματος (ταξί), με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος για διάστημα έξι μηνών, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.