28 Μάιος 2013, 12:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:35

Πανελλαδικές 2013, Χημεία, Λατινικά: Προτεινόμενα θέματα

  • Με επιστράτευση καθηγητών οι φετινές Πανελλαδικές!

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013 και αύριο Τετάρτη 29 Μαϊου. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν την Τετάρτη σε Λατινικά, Χημεία, Ηλεκτρολογία και Ανάπτυξη Εφαρμογών, ενώ οι Εξετάσεις τελειώνουν την Παρασκευή 31 Μαΐου με τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Συμβουλές για τα θέματα

1. Χημεία - Βιοχημεία Θετικής Κατεύθυνσης

Το µάθηµα Χηµεία - Βιοχηµεία εξετάζεται ως ενιαίο µάθηµα. ∆ίνονται τέσσερα θέµατα βαθµολογικά ισοδύναµα (δύο για τη Χηµεία και δύο για τη Βιοχηµεία).Τα δύο θέµατα κάθε αντικειµένου περιλαµβάνουν ανεξάρτητες µεταξύ τους ερωτήσεις ποικίλων µορφών πουκαλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Συγκεκριµένα:

(α) Το πρώτο θέµα για τη Χηµεία και το πρώτο θέµα για τη Βιοχηµεία περιλαµβάνουν ερωτήσεις οι οποίες στοχεύουν κυρίως στον έλεγχο απόκτησης γνώσεων καιτης κατανόησης εννοιών, διαδικασιών ή φαινοµένων.

(β) Το δεύτερο θέµα για τη Χηµεία αποτελείται από µια άσκηση ή ένα πρόβληµα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του µαθητή να χρησιµοποιεί σε συνδυασµό γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

(γ) Το δεύτερο θέµα για τη Βιοχηµεία περιλαµβάνει ερωτήσεις, οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχοτης κριτικής ικανότητας του µαθητή και της δυνατότητάς τουνα χρησιµοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε για την επεξεργασία και αξιολόγηση δεδοµένων ή την επίλυση άσκησης ή προβλήµατος

2. Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Στους µαθητές δίνεται διδαγµένο κείµενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς:

(α) να το µεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα (β) να απαντήσουν σε τέσσερις παρατηρήσεις: δύο (2) γραµµατικές και δύο (2) συντακτικές.

Η βαθµολογία στην Γ’ τάξη κατανέµεται ως εξής:

Μετάφραση κειµένου 40 µονάδες.

Κάθε γραµµατική ή συντακτική παρατήρηση 15 µονάδες.

Προσοχή στη µετάφραση! Ο νεοελληνικός λόγος πάσχει, πολλές φορές, µε λάθη έκφρασης, λεξιλογίου και σύνταξης. Ο µαθητής που έχει διαβάσει πρόχειρα προσπαθεί να αποδώσει το λατινικό κείµενο σε νεοελληνικό λόγο, ο οποίος παρουσιάζει κενά.

Προσοχή στη γραµµατική! Λάθη καταλήξεων στα ρήµατα, αδυναµία να αναγνωρισθεί το θέµα και οι αρχικοί τους χρόνοι και στις δύο φωνές.  ∆εν αναγνωρίζονται οι συζυγίες, η φωνή και οι εγκλίσεις των ρηµάτων. Τα επίθετα δεν διακρίνονται µε ευκολία, υπάρχει αδυναµία σχηµατισµού παραθετικών των επιθέτων. Οι αντωνυµίες συγχέονται µε τα ονόµατα και κλίνονται λάθος. αδυναµία αφοµοίωσης της ύλης, προσπάθεια αποµνηµόνευσης στείρας και χωρίς κριτική αξιολόγηση των δεδοµένων της ύλης, η οποία σηµειωτέον δεν είναι µεγάλη, αφού διδάσκεται σε δύο τάξεις αντί της µίας του παλαιού συστήµατος.

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα στη Χημεία και Λατινικά Κατεύθυνσης