Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια

  • Δημοσιοποίηση στοιχείων για όσους χρωστάνε σε ασφαλιστικά ταμεία

 

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στα χέρια του πρωθυπουργού βρίσκεται το προσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων. Ακόμα και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή –όπως δήλωσε σήμερα ο Νίκος Δένδιας– εντούτοις η κυβερνητική πρόταση είναι σχηματοποιημένη και αναμένει το πράσινο φως από την τρόικα.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Βασική προϋπόθεση να έχουν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι θα υπάρξει κούρεμα 40% σε τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τις οφειλές προς τις τράπεζες.

Επιπλέον έρχονται 100 δόσεις αλλά και δυνατότητα διαγραφής του 20% των προστίμων και των προσαυξήσεων για χρέη σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό θα αφορά όσες μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ζητήσουν να υπαχθούν στην οριζόντια ρύθμιση.

«Επιλέξιμοι οφειλέτες» είναι οι μικρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις:

  • Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν.
  • Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα.
  • Δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση.
  • Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Βασική προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να έχουν υποστεί μείωση του τζίρου τουλάχιστον κατά 20% από την αρχή του 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες διαγραφές

Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο:

Α. Κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:

- είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή

- δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή

- δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης.

Β. Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31/12/2014.

Γ. Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ.

Δ. Ισούνται τουλάχιστον προς:

- το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο,

- του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του.

Ε. Περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτησή τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή.

ΣΤ. Έχουν συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.