27 Απρίλιος 2013, 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:44

Δείτε ποιοι δεν θα πληρώσουν το χαράτσι για τα ακίνητα

  • 450.000 άτομα χρωστάνε το χαράτσι

Μπορεί το χαράτσι που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να άλλαξε κι από ΕΕΤΑ να μετονομάστηκε σε ΕΕΤΗΔΕ, δηλαδή άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθεί. Δείτε ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής.

Εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού και

Οσοι είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.

Πολύ αυστηρές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι άνεργοι προκειμένου να απαλλαγούν από το χαράτσι της ΔΕΗ και μάλιστα η απαλλαγή αφορά μόνο την κύρια και την ιδιοκατοικούμενη κατοικία. Αν υπάρχει και πατρικό ή εξοχικό, θα πληρώσετε κανονικά.

Όλες οι προϋποθέσεις, έχουν ως εξής:

Ο μακροχρόνια άνεργος θα πρέπει να βρίσκεται για τουλάχιστον 12 μήνες εκτός αγοράς εργασίας. Μετρά προς τα πίσω από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει το χαράτσι. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι χωρίς δουλειά τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2012 και μετά χωρίς να υπάρχουν «κενά» εργασίας μέσα σε αυτό το διάστημα. Εννοείται ότι πρέπει να εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Ο επιδοτούμενος άνεργος πρέπει να έχει εισπράξει επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον τους από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α

Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,

β) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

γ) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,

δ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή,

ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Πηγή: fpress.gr