13 Απρίλιος 2013, 14:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:48

Οι Εβραίοι σην Τραπεζούνταν: Ποντιακό λαογραφικό ανέκδοτο

  • Οι Εβραίοι σην Τραπεζούνταν: Ποντιακό λαογραφικό ανέκδοτο

Οι Εβραίοι σην Τραπεζούνταν είναι ένα λαογραφικό ποντιακό ανέκδοτο, που θέλει να δείξει πόσο έξυπνος λαός ήταν οι Πόντιοι. 

Στην Τραπεζούντα δεν υπήρχαν Εβραίοι κι έτσι κάποιοι Εβραίοι από την Πόλη αποφάσισαν να πάνε στον Πόντο να μάθουν τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί οι Πόντιοι...

Σην Τραπεζούνταν εβραίοι κ’ έσαν. Έναν καιρόν τη Πόλ’ς οι εβραίοι είπαν:  «Ντο ανθρώπ’ είναι οι Τραπεζουνταίοι κι απέσ’ ατουν είνας εβραίος ’κ’ επόρεσεν να στέκ’;»  

Εχώρτσαν δυ’ νομάτς να πάγ’νε τερούνε και φέρ’ν ατ’ς χαπάρα. Αρ’ έρθανε ’ς σην Τραπεζούνταν κι άμον το εξέβανε ’ς ση σκάλαν απάν’, εσίμωσαν έναν μωρόν παιδίν π’ επούλ’νεν με την ταβλάν κρεμαγμένον ας σην γούλαν αθε, ψιλικά.

-Ντό θα παίρετεν; ερώτεσεν ατ’ς.

-Εσύ γιάβρουμ ντο θέλομαι ’κ’ έ’εις.

-Και ντο πράμαν έν’;

-Θέλομε έναν πράμαν, τ’ απέσ’ να τρώγωμε και τ’ έξ’ να πουλούμε και να παίρωμε οπίσ’ τα παράδες εμουν.

Οι Εβραίοι ζήτησαν από τον Πόντιο να τους φέρει κάτι που να το "μέσα" να το φάνε, το "έξω" να το πουλήσουν και να πάρουν πίσω τα λεφτά τους.

-Περμέστεν ολίγον, ας πάω αραεύω πέλκιμ κάτ’ ευρίκω.

Εβραίοι εκάτσαν και περ’μέν’νε.  Πολλά ’κ’ επήεν, εγύρτσεν ο παιδάς, ’ς σα χέρα ’τ’ κρατεί έναν δέμαν και λέει τ’ εβραίοις:

-Εύρα το θέλετεν, πέντε κορόσα εγόρασ’ ατο, δώστεν εξ κι επάρτ’ ατο.

Εβραίοι εδέχταν. Ασού επαίρεν τα εξ κορόσα κι υστερνά, ένοιξεν το δέμαν και έδειξεν ατ’ς έναν κοιλίαν με τα κόπρα.

Νάτεν, είπεν, τ’ απέσ’ φάτεν, και τ’ έξ’ πουλέστεν και παίρετεν τα παράδες εσούν. Ατό έτον!

Άλλο εβραίοι ’ς σην Τραπεζούνταν ’κ’ επάτεσαν.

Ο Εβραίοι μετά από αυτό δεν ξαναπάτησαν στην Τραπεζούντα γιατί κατάλαβαν ότι ο ποντιακός λαός "σε πουλάει και σ' αγοράζει"...

pontosnet.gr