22 Μάρτιος 2013, 14:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:55

Α΄ Χαιρετισμοί 2013: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε

  • Α΄ Χαιρετισμοί 2013: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε

Σήμερα είναι οι Α΄Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Οι Χαιρετισμοί θα πραγματοποιούνται για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες κάθε Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν με τον Ακάθιστο Ύμνο.

Ακολουθεί η βουβή εβδομάδα και στη συνέχει η εβδομάδα των Παθών.

Ο ύμνος που ψάλλεται απόψε:

Ἄγγελος πρωτοστάτης,
οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καὶ ἵστατο,
κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα·
Χαῖρε, δ' ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει,
χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις,
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς,
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
χαῖρε, δι' ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.